Käyttöehdot

 1. Yleistä
  Käyttämällä Mu Pori o kaunis –palvelua (www.mupori.fi ja www.muporiokaunis.fi) hyväksyt tässä esitellyt käyttöehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Mupori.fi:llä on oikeus muokata ehtoja ja muuttaa niiden sisältöä päivittämällä näitä käyttöehtoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Käyttämällä Mu Pori o kaunis -sivuston sähköisiä palveluja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja sääntöjä. Mikäli et hyväksy käyttöehtoihin kulloinkin tehtäviä päivityksiä, sinun tulee pidättyä palvelun käytöstä vastaisuudessa.
  Mu Pori o kaunis -palvelu on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti Suomessa. Näihin ehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
 2. Sopijapuolet
  Näiden käyttöehtojen osapuolia ovat Mupori.fi ja Palvelua käyttävä yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö (jäljempänä “Käyttäjä”). Nämä Käyttöehdot ovat jatkuvasti saatavilla muporiokaunis.fi -internetsivuilla.
 3. Vastuu palvelun sisällöstä
  Mupori.fi pyrkii siihen, että Palvelu on laadultaan moitteeton. Mupori.fi vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, lainmukaisuudesta, hyvän tavan mukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Mupori.fi ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Mupori.fi ei myöskään vastaa palvelussa olevien keskustelujen tai muun vastaavan käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Blogien sisällöstä vastaavat Blogien kirjoittajat.
  Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan vastaten Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja tietoturvasta. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.
  Mupori.fi:llä on oikeus rajoittaa pääsy palveluun sekä oikeus lopettaa palvelun tai sen osan tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai niiden nojalla annettuja muita ehtoja ja sääntöjä. Mupori.fi kehittää sähköisiä palvelujaan jatkuvasti, ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Mupori.fi on myös milloin tahansa oikeus lopettaa verkkosivusto, sen palvelujen tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.
 4. Vastuurajoitus
  Mupori.fi ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Mupori.fi ei myöskään ole vastuussa Käyttäjälle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Käyttäjän toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai huolimattomuudesta, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulle kuuluvasta seikasta tai muusta Mupori.fin vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista vahingoista. Mupori.fi ja niihin sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa myöskään palveluun lisättyjen linkkien kautta saatavana olevien sivujen tai julkaisujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.
 5. Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto
  Käyttäjä vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama tai Käyttäjän Palvelun kautta toimitettu Aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle eikä loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos Mupori.fi, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa, että Palveluun on toimitettu tai Palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa, Mupori.fi:llä on oikeus poistaa tällainen loukkaava Aineisto tai estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta.
  Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin, tai näiden oikeuksienhaltijoiden lupa materiaalin käyttöön.
  Käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluun rekisteröityessään totuudenmukaiset tiedot. Muporio.fi:llä on oikeus poistaa virheellisiä tietoja antanut tai näitä käyttöehtoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta. Mupori.fi:llä on oikeus poistaa Palvelusta sellainen sisältö, jonka se katsoo olevan vastoin lakia, hyviä tapoja tai muuten sopimatonta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa.
  Käyttäjän Palveluun toimittamaa Aineistoa voidaan ilman korvausta ja ilman Käyttäjän lupaa tai suostumusta (a) julkaista ja saattaa yleisön saataviin Mupori.fi:n ja sen yhteistyökumppaneiden sekä näiden konserniyhtiöiden (jäljempänä ”Yhteistyökumppanit”) Käyttäjille lähettämässä markkinointi- ja tiedotusmateriaalissa ja (b) muokata kohdassa (a) tarkoitetun julkaisemisen mahdollistamiseksi. Tämä ei kuitenkaan koske sähköposti- tai tekstiviestejä tai muuta luottamuksellisen viestinnän sisältöjä, henkilötietoja tai arkaluonteisia henkilötietoja taikka muita pakottavan lain nojalla salassa tai luottamuksellisina pidettäviä tietoja.
 6. Tarkastusoikeus
  Mupori.fi:lla on oikeus tarkastaa kaikki sen Palveluiden kautta esitetty tieto varmistaakseen, että Käyttäjä noudattaa voimassa olevia ehtoja. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan koske sähköposti- tai tekstiviestejä tai muuta luottamuksellisen viestinnän sisältöjä, henkilötietoja tai arkaluonteisia henkilötietoja taikka muita pakottavan lain nojalla salassa tai luottamuksellisina pidettäviä tietoja. Henkilötietoja Mupori.fi voi kuitenkin tarkastaa sen varmistamiseksi, että käyttäjän henkilöllisyys voidaan varmistaa.
 7. Rekisteröityminen käyttäjäksi
  Jotta Käyttäjä voi käyttää Mupori.fi:n rekisteröitymistä vaativia Palveluja, hänen on rekisteröidyttävä Käyttäjäksi ja ilmoitettava Mupori.fi:n pyytämät oikeat paikkansapitävät henkilötiedot. Rekisteröityessään Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena henkilönä. Rekisteröityessään Käyttäjä nimenomaisesti sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja.
 8. Tunnistautuminen palveluun
  Mikäli Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista, tunnistautuminen Palveluun voi tapahtua käyttäjätunnuksella, salasanalla, IP-osoitteen perusteella, kaikkien edellä mainittujen avulla tai muulla vastaavalla tavalla.
  Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistamistietonsa (jäljempänä ”Tunnistautumistieto”) huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa hänen Tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista.
  Mikäli Tunnistautumistiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta, Käyttäjän on välittömästi päivitettävä Tunnistautumistietonsa.
 9. Tietosuoja
  Mupori.fi rekisteröi tiedot, jotka Käyttäjä ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin. Rekisteröitävien tietojen tietotyypit ovat lueteltuina henkilörekisteriselosteessa (jäljempänä ”Tiedot”). Tiedot säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä ja luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön ja Sopimuksen puitteissa.
  Lisäksi Tietoja voidaan käsitellä ja luovuttaa Mupori.fi:n ja/tai sen Palveluntarjoajien sekä Yhteistyökumppanien, mainostajien tai muiden sellaisten mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella Mupori.fi:n ja Yhteistyökumppanien viestimien ja palvelujen kautta kuitenkin luovuttamatta henkilötietoja Mupori.fi:n ulkopuolelle. Käyttäjän, Mupori.fi:n, Palveluntarjoajien ja Yhteistyökumppanien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.
 10. Tietoturvallisuus
  Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Mupori.fi ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien ja lähiverkon tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Mupori.fi:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
  Mupori.fi säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat luottamuksellisina suojatulla palvelimella. Mupori.fi järjestää Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Mupori.fi ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.
 11. Oikeudet palveluun ja sen sisältöön
  Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa Palvelun sisällöstä kopioita eikä saattaa sen sisältöä tai sisällön osaa yleisön saataville tietoverkon kautta tai muulla tavoin ilman Mupori.fi:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
  Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Mupori.fi:llä, sen sopimuskumppaneilla sekä Blogien kirjoittajilla. Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä. Muporiokaunis.fi :llä on kuitenkin oikeus korvauksetta muunnella, käyttää, linkittää ja uudelleenjulkaista Käyttäjän Palvelun kautta Sivustolle lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, sen markkinoinnissa ja muussa liiketoiminnassaan.
 12. Käyttäjän tiedot
  Mupori.fi kerää ja rekisteröi Käyttäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot Mupori.fi-käyttäjärekisteriin. Rekisterinpitäjä on Tositaru Oy. Kun Mupori.fin taustalle perustetaan yhdistys, siirtyy rekisterinpito yhdistykselle. Tällä hetkellä Mupori.fi toimii innostuneiden talkootyön varassa. Rekisteriseloste on saatavilla Sivustolla.
  Käyttäjän tulee antaa pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot Mupori.fi sekä ilmoittaa tietojen muutokset. Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot totuudenmukaisina. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös Käyttäjän tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että annetut tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  Käyttäjärekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, Palvelun hallintaan ja myyntiin ja markkinointiin, asiakaskyselyihin sekä informaation toimittamiseen mm. uutiskirjeinä. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisesti tutkimustoimintaan sekä Mupori.fi :n sekä sen yhteistyökumppaneiden mainonnan suuntaamiseen ja käyttäjien ryhmittelyyn. Mupori.fi voi lisäksi luovuttaa Käyttäjän tietoja kolmannelle osapuolelle henkilötietolain mukaisesti. Mupori.fi vastaa siitä, että tietojen käyttö ja luovutus tapahtuu lainsäädännön mukaisesti.
  Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjärekisterissä olevat tietonsa henkilötietolain mukaisesti.
 13. Ylivoimainen este
  Mupori.fi vapautuu näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joksi katsotaan sellainen velvoitteiden täyttämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopijapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa, viranomaismääräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, ulkopuolisen aiheuttamaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua.
 14. Oikeuksien ja vastuiden siirto
  Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Mupori.fi:n kirjallista suostumusta. Mupori.fi:llä on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät oikeudet ja vastuut yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä toiselle yhtiölle. Käytännössä oikeudet siirretään Mu Pori –toimintaa varten perustettavalle yhdistykselle.
 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen
  Palveluun ja näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Satakunnan käräjäoikeudessa. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 16. Käyttöehtojen voimassaolo
  Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.2.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Kuvaaja

Asiasanat

Alkuperäinen kuva